PROJEKT  |  PROJECTS

PROJEKT | PROJECTS

Here you’ll find an overview of art projects and collaborations (please scroll down for English version).

Foto: (P)Art of the Biomass – Lobell & Holmstedt

Havskolonier
Samarbete med marinbiologerna Maria Bodin och Cecilia Wibjörn (2020-pågående)

Hur kan vi odla klimatsmarta samarbeten och allmänningar längs Sveriges kust? Tänk dig en gemensam strand- och havsträdgård, där vi skördar ur vattnet på en flytande allmänning som sträcker sig mellan land och hav och ner i djupet. I dessa framtida tillsammansodlingar stärker vi den biologiska mångfalden, lär oss och undersöker hur olika organismer – inklusive människan – kan gynna varandra samtidigt som koldioxid lagras och övergödningen av haven mildras. Mat, material, biogas och gödsel kan cirkulera i lokala kretslopp i ett s.k. integrerat multitrofiskt vattenbruk, en polykultur över och under vattenytan. En havskoloni är tänkt att anpassa sig efter platsen och gynna den biologiska mångfalden, samtidigt som den tar till vara lokala kunskaper och kulturmiljöer som håller på att försvinna p.g.a. industrialiserade produktionsformer. Kan vi genom kolonin lära oss bli samarbetande kolonibildare snarare än kolonisatörer av havens livsmiljöer?

Poster: (P)Art of the Biomass – Lobell & Holmstedt.

Fyra systrar för Plantroposcen
Malmö konstmuseum (2021-pågående)

Ett konstverk och en kollektiv konst- och odlingsprocess om människans ansträngda men obrytbara band till naturen. Arbetet växer fram i flera delar under vår, sommar och höst i samarbete med många olika slags jordarbetare. Installationen och odlingen på Malmö konstmuseum utgår från en gåva, en handfull frön, och insikten att dessa har vandrat från hand till jord och till hand i tusentals år. Vad kan vi lära av växterna, som ger oss luften vi andas och maten vi äter? Hur kan vi samarbeta med mikrober, maskar och plantor för att förändra vårt människocentrerade tänkande och bli den fjärde systern? Välkomna till Plantroposcen!

Läs mer här

Stillbilder från film: Karin Wegsjö

Gipsön – från postindustriellt monument till social skulptur
Med stöd från Konstnärsnämnden (2021-pågående)

Utanför Landskrona ligger en konstgjord ö av gips. Gips blir en restprodukt i framställning av fosfor som ingår i konstgödsel. I början släpptes gipsen rakt ut i havet men från 1978 deponerades avfallet på en ö som nu, mer än 40 år senare, fortfarande fungerar som en reningsanläggning. Projektet lyfter frågan om jord, myllans betydelse och framtidsoptimismens jordblindhet. Gipsön kan sägas vara det moderna jordbrukets skuggplats, vilken rymmer komplexa lager och relationer i dåtid och nutid.

Stillbild från film: Karin Wegsjö

Humus economicus – om jordblindhet och myllans värde i urbaniserade landskap
Forskningsprojekt vid Statens Historiska Museer, med stöd från Formas (2021-2024).

Konst- och forskningsprojekt Humus economicus undersöker föreställningar om jord – dess status, värde och framtid. Detta i ljuset av den akuta miljö- och omställningsproblematik vi står mitt i. Projektet utforskar och uppmärksammar radikalt förändrade relationer till jord, markens osynliga klimatarbete, samt regenerativa jordpraktiker och kulturer i en tid då jord förseglas och utarmas i snabb takt. Läs mer på www.humuseconomicus.se

Photo: (P)Art of the Biomass – Lobell & Holmstedt

The Sea Garden
Collaboration with marine biologists Maria Bodin and Cecilia Wibjörn (2020-ongoing)

[Coming soon]

Poster: (P)Art of the Biomass – Lobell & Holmstedt

Four Sisters for Planthroposcene
Malmö Art Museum (2021-ongoing)

[Coming soon]

Filmstills: Karin Wegsjö

Plaster Island – From Post Industrial Monument to Social Sculpture
With Support from the Swedish Arts Grants Committee (2021-ongoing)

[Coming soon]

Filmstill: Karin Wegsjö

Humus Economicus: Soil Blindness and the Value of ”Dirt” in Urbanized Landscapes
An art and research project at National Historical Museums, with support from Formas, a Swedish Research Council for Sustainable Development (2021-2024).

www.humuseconomicus.se